SISEKORRAEESKIRI LASKETIIRUS

1. Kõik võistlustest ja treeninglaskmisest osavõtjad on kohustatud teadma ja täitma

relva ja laskemoona käsitlemise ohutusnõudeid ning andma selle kohta allkirja.

2. Laskerajal instrueeritud ja selle kohta allkirja andnud laskur vastutab täielikult enda,

oma pere, kaaslaste ja kaasavõetud koduloomade käitumise ning ohutu viibimise

eest laskerajal.

3. Ole kindel, et sul on kehtiv relvaluba kasutatavale relvale. ( Juhul kui kasutad oma relva)

4. Tutvu kasutatava relva ja laskemoonaga enne kui alustad laskmist. Kontrolli nende

Korrasolekut.

5. Esikohal on ohutus:

 Kanna relva lahtimurtult või relvakotis.

 Ära sihi kedagi lahtimurtud relvaga

 Eralda relvalt kanderihm

 Relva laadi ainult laskekohal, rauad laskeala suunas

 Ära keera ennast laskekohal ringi ennem kui oled relva tühjaks laadinud.

6. Teata koheselt kui oled märganud laskerajal ohtu.

7. Hoia rajal puhtust ja korda:

 Tühjad kestad ja padrunikarbid viska prügikasti.

 Kisa, lärm ja kõvasti rääkimine on laskerajal sobimatud

 Joobes olek ja alkoholi tarvitamine on laskerajal KEELATUD !!!

 Laskerajal kasuta kaitseprille, kõrvaklappe või -troppe

 Kasuta sportlikku, ilmastikule vastavat riietust

 Abista ja anna nõu teistele.

8. Osta pilet või laskekaart enne kui alustad laskmist.

9. Kui tunned ebakindlust, ära häbene ja küsi nõu instruktorilt.

10. Laskeraja instruktori ja kohtuniku sõnad on SEADUSEKS laskerajal.

11. Ära unusta, et laskerada on ehitatud kõikidele meeleheaks ja ühiseks kasutamiseks.

12. Peale laskmise lõpetamist kontrolli ,et relv on tühjaks laetud ja lukk avatud. Mis järel aseta relv enda kõrval olevale lauale toru suunaga laskemärkide poole.

OHUTUSNÕUDED LASKETIIRUS. Kanepi Tehnika 28 , Põlvama

1. Kõik võistlusest ja treeninglaskmisest osavõtjad peavad teadma ning täitma

realva ja laskemoona käsitlemise ohutusnõudeid ning andma selle kohta

allkirja.

2. Relva (ka laadimata) suunamine sihitult väljapoole märklehte ning

märgiraamide, numbrite, lippude, trosside, aparatuuri ning muu taolise

laskmine on keelatud.

3. Relva tohib laadida ainult selleks tähistatud laskerajal ja peale instruktori

käsklust “Seeria algus!”. See õigus lõpeb instruktori käsklusega “Seeria lõpp!”.

4. Laskur võib kasutada ainult korrasolevat relva, et vältida õnnetusjuhtumeid.

5. Kui laskur ei soorita tulejoonel laske peab relv olema tühjaks laaditud ja lukust

lahti.

6. Relvaomanikul on keelatud jätta relva ja laskemoona järelvalveta.

7. Laskerajale ei tohi minna joobnuna.

8. Iga kohtunik, laskmise eest vastutaja, instruktor ja ka laskur on kohustatud

katkestama laskmise käsklusega “tule lõpp!”, “relvad tühjaks laadida!”, kui

laskealasse ilmub inimene või loom või tekib muu ohtlik olukord.

9. Ilma padruniteta treening (nn. kuiv treening) võib toimuda ainult tulejoonel või

selleks ettenähtud kohas.

10. Peale laskmise lõpetamist kontrolli ,et relv on tühjaks laetud ja lukk avatud. Mis järel aseta relv enda kõrval olevale lauale toru suunaga laskemärkide poole.

11. Peale laskeseeria lõpetamist võib laskekohast lahkuda ainult instruktori loal.

12. Keelatud on relva toru suunata mujale kui laskemärkide poole . KA. ka tühjakslaetud relva.

13. Relva tõrke korral laskemise ajal peata laskmine . Hoia relva toru suunaga laskemärkide poole ja anna märku instruktorile.